หน่วยที่ ๑๖ ดินหินทราย (4)
หน่วยที่ ๑๖ ดินหินทราย (4)
หน่วยที่ ๑๖ ดินหินทราย (4)
หน่วยที่ ๑๖ ดินหินทราย (4)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๑๖
ชั่วโมง หน่วยที่ ๑๖ ดินหินทราย
เรื่อง หน่วยที่ ๑๖ ดินหินทราย (4) (4 ก.ย.62)
แผนการสอน ครูพิจิตรา โขงรัตน์
ครูผู้สอน ครูพิจิตรา โขงรัตน์