หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา (4)
หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา (4)
หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา (4)
หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา (4)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๑๔
ชั่วโมง หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา
เรื่อง หน่วยที่ ๑๔ ชุมชนของเรา (4) (22 ส.ค.62)
แผนการสอน ครูพิจิตรา โขงรัตน์
ครูผู้สอน ครูพิจิตรา โขงรัตน์