Time (2) วันที่ 12 กันยายน 2561 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับเวลาการบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับเวลาและช่วงเวลาการอ่านเวลาง่ายๆ แบบไม่มีเศษนาทีและมีเศษเป็นนาที การถามตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาช่วงเวลาทำกิจกรรมการถาม-ตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลา การถามตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่มีเศษเป็นนาที การฟังบทสนทนาและการให้ข้อมูลการอ่านและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต1.1 ป.3/4 ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค  บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ
ต1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
ต1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
ต2.1 ป.3/1 พูดและทำท่าประกอบ ตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
ต4.1 ป.3/1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับเวลาได้

2. บอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับเวลาและช่วงเวลาได้

3. อ่านและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้

4. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

2. ตรวจใบงาน/ผลงาน

3.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School เรื่อง My Weekly Timetable
เรื่อง Time (2) วันที่ 13 ก.ย.62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง