How Many? (1) วันที่ 20 สิงหาคม 2561 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับจำนวน 1-50 การถาม-ตอบ การพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน การพูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งของตนเอง ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.3/2  อ่านออกเสียงสะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต1.1 ป.3/3เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต1.3 ป.3/1พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับตัวเลขได้

2. บอกความหมายคำศัพท์ และประโยคที่ฟังได้ 

3. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน 1–50 ได้

4. เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งของของตนเองที่มีได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค
2. ประเมินการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน

3. ตรวจใบงาน/ผลงาน

4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School เรื่อง Back to School
เรื่อง How Many? (1) วันที่ 26 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง