Numbers(1) (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับจำนวน one to fifty การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน จำนวนสิ่งของในห้องเรียน การบรรยายเกี่ยวกับจำนวนสิ่งของในห้องเรียน การอ่านและเขียนเกี่ยวกับจำนวนสิ่งของในห้องเรียน ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงสะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (Chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต1.1 ป.3/3เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์ one–fifty ได้

2. บอกความหมายของคำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับจำนวนone–fifty

3. พูดให้ข้อมูลสิ่งของเกี่ยวกับจำนวนสิ่งของในห้องเรียนได้

4. อ่านและเขียนเกี่ยวกับจำนวนสิ่งของในห้องเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการออกเสียงคำศัพท์
2.ตรวจใบงาน / ผลงาน

3.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School เรื่อง Back to School
เรื่อง Numbers(1) วันที่ 21 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง