Test 4 (Unit 2) วันที่ 6 สิงหาคม 2561 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

- การเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยค เกี่ยวกับอาชีพ สถานที่ทำงาน และการทำงาน ของตนเอง สมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

- การเรียนรู้คำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงการพูดถามตอบสั้น ๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงการพูดบรรยายสั้น ๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และการเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียนและยังสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.3/2อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ(chant)ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต1.1 ป.3/3พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัว

ต1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับครอบครัว อาชีพ และสัตว์เลี้ยงได้

2.ฟังและอ่านข้อความเกี่ยวกับครอบครัว อาชีพ และสัตว์เลี้ยงแล้วเติมคำ แก้ไขข้อมูลและตอบคำถามได้

3.พูดประโยคเกี่ยวกับครอบครัว อาชีพ และสัตว์เลี้ยงได้

การวัดผลและประเมินผล

 ทดสอบหลังเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง Test 4 (Unit 2)
เรื่อง Test 4 (Unit 2) วันที่ 14 ส.ค.62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง