Test 3 (Family) วันที่ 2 ก.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ออกเสียงและบอกความหมาคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้

2.อ่านบทอ่านสั้นๆเกี่ยวกับครอบครัวแล้วตอบคำถามได้

3.พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวได้

  ต1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ(chant) ง่ายๆถูกต้องตาม หลักการอ่าน

  ต1.1 ป.3/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง

  ต1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

 

การวัดผลและประเมินผล

  ทดสอบ Test 3(Family)

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง Test 3 (Family)
เรื่อง Test 3 (Family) วันที่ 8 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง