The Rabbit and the Turtle (2) วันที่ 3 สิงหาคม 2561 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การเรียนรู้คำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงการพูดถามตอบสั้น ๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงการพูดบรรยายสั้น ๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และการเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียนและยังสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.3/2อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ(chant)ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต1.1 ป.3/3พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้

2. ฟังและอ่านข้อความเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแล้วเติมคำ แก้ไขข้อมูลและตอบคำถามได้

3.พูดประโยคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2. ประเมินการพูด

3. ตรวจใบงาน / ผลงาน

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง Animals We Keep at Home
เรื่อง The Rabbit and the Turtle (2) วันที่ 9 ส.ค.62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง