My dream job (2)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานของสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของตนเองและบุคคลอื่นง่ายๆและการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพตนเองในอนาคตทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

7.1 ต1.1 ป.3/2อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ(chant)ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

7.2 ต1.1 ป.3/3เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

7.3 ต1.3 ป.3/1พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

7.4 ต2.1 ป.3/1พูดและทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

7.5 ต3.1 ป.3/1บอกคำศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

7.6 ต4.1 ป.3/1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับอาชีพได้

2.ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการบอกอาชีพแล้วระบุภาพได้

3.อ่านบทอ่านสั้นๆเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานแล้วตอบคำถามได้

4.พูดขอและให้เกี่ยวกับอาชีพในอนาคตของตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2.ประเมินการพูด

3.ตรวจใบงาน / ผลงาน

4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง Jobs
เรื่อง My dream job (2) วันที่ 24 ก.ค. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง