Work Places (2) วันที่ 11 ก.ค. 61 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การถามตอบเกี่ยวกับการทำงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ต1.1 ป3/2อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ  สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

           ต1.1 ป3/4พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง

           ต3.1 ป3/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

           ต4.2 ป1/1 ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้
2.พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และสถานที่ทำงานของบุคคลในครอบครัวได้

3.อ่านเรื่องแล้วตอบคำถามเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2.ประเมินการพูด

3.ตรวจใบงาน / ผลงาน

4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง Jobs
เรื่อง Work Places (2) วันที่ 19 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง