My Job วันที่ 6 ก.ค. 61 (2)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การถามตอบเกี่ยวกับการทำงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงและบอกความหมาย คำศัพท์ ประโยคเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงานได้

2. ฟังประโยคเกี่ยวกับการบอกอาชีพแล้วระบุภาพได้

3. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ  สถานที่ทำงาน และการทำงานของบุคคลในครอบครัวได้

                  ต1.1 ป3/2อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ  สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

                 ต 1.1 ป.3/3  เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ ข้อความสั้นๆที่ฟัง

                 ต1.1 ป3/4พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2.ประเมินการพูด

3.ตรวจใบงาน / ผลงาน

4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง Jobs
เรื่อง My Job วันที่ 12 ก.ค. 62 (2) (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง