Happy Family(1) วันที่ 27 มิ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้

2. ฟังข้อความสั้นๆเกี่ยวกับข้อมูลบุคคลในครอบครัวแล้วตอบคำถามได้

3. พูดและเขียนบรรยายบุคลิกลักษณะของบุคคลในครอบครัวได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2.ประเมินการพูด

3.ตรวจใบงาน/ผลงาน

4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People In My Family
เรื่อง Happy Family(1) วันที่ 3 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง