Family Members (2) วันที่ 20 มิ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   คำศัพท์และประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวและ การพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้

2. ฟังข้อความสั้นๆเกี่ยวกับข้อมูลในครอบครัวแล้วตอบคำถามได้

 3. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์
2.ประเมินการพูด

3.ตรวจใบงาน/ผลงาน

4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People In My Family
เรื่อง Family Members (2) วันที่ 26 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง