My Family (2)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ออกเสียงและบอกความหมาคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้

2.อ่านบทอ่านสั้นๆเกี่ยวกับครอบครัวแล้วตอบคำถามได้

3.พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการออกเสียงคำศัพท์

2.ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

3.ตรวจใบงาน / ผลงาน

4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง People In My Family
เรื่อง My Family (2) วันที่ 21 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง