My Clothes (2)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การขอและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อ่านออกเสียงประโยคเกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้

2.จัดหมวดหมู่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตามเพศของบุคคลได้

3.พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายโดยใช้โครงสร้างประโยคที่เรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการอ่านออกเสียงประโยค

2.ประเมินการพูดตามโครงสร้าง

3.ตรวจผลงานนักเรียน

4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เรื่อง Clothes (2)
เรื่อง My Clothes (2) วันที่ 12 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง