การหาน้ำหนักของวัตถุ (1) วันที่ 20 ก.ย.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การหานำหนักของวัตถุหาได้จากการใช้เครื่องชั่งสปริง ซึ่งเครื่องชั่งสปริงเป็นอุปกรณ์ในการวัดแรง  ดังนั้นจึงต้องใช้ให้ถูกวิธี เพื่อให้สามารถอ่านค่าของแรงได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 สังเกตและอธิบายการหาน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งสปริง

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องการหาน้ำหนักของวัตถุโดยสังเกตจากการตอบ คำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

2.ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล โดยสังเกตการตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

3.ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรง หน่วยย่อยที่ 2 แรงโน้มถ่วงของโลก
เรื่อง การหาน้ำหนักของวัตถุ (1) วันที่ 19 ก.ย.62
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว