แรงโน้มถ่วงของโลก (3) 18 ก.ย.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้วัตถุทุกชนิดตกลงสู่พื้นโลกเสมอ และทำให้วัตถุ และทำให้วัตถุมีน้ำหนัก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 สังเกตการณ์เคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อปล่อยจากมือ

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกโดยสังเกตจากการตอบ คำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

2.ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การลงความเห็นจากข้อมูล โดยสังเกตการตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

3.ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรง หน่วยย่อยที่ 2 แรงโน้มถ่วงของโลก
เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก (3) 17 ก.ย.62
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว