แรงโน้มถ่วงของโลก (1) วันที่ 11 กันยายน 2561 (มีสื่อวิดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.มวลหมายถึงปริมาณเนื้อของวัตถุทั้งหมด มีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัม มวลจะคงที่ ไม่ว่าจะย้ายวัตถุไปอยู่ที่ใดๆบนโลก หรือในอวกาศ แต่มวลจะสามารถเพิ่มหรือลดได้ต่อเมื่อ มีเนื้อสารเพิ่มเข้ามา หรือลดหายไป มวลก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

2.น้ำหนัก เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำกับวัตถุ หน่วยเป็น นิวตัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 อ่านข้อมูลและบอกความหมายของมวลและน้ำหนัก

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกโดยสังเกตจากการตอบ คำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

2.ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การลงความเห็นจากข้อมูล โดยสังเกตการตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

3.ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรง หน่วยย่อยที่ 2 แรงโน้มถ่วงของโลก
เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก (1) วันที่ 10 ก.ย.62 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว