สมบัติของวัสดุและการใช้ประโยชน์ (3) วันที่ 16 สิงหาคม 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 วัตถุบางชนิดประกอบขึ้นด้วยวัสดุเพียงชนิดเดียว แต่วัตถุบางชนิดประกอบขึ้นด้วยวัสดุหลายชนิด ซึ่งต้องพิจารณาสมบัติของวัสดุให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 สังเกตและบอกชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องสมบัติของวัสดุและการใช้ประโยชน์ โดยสังเกตจากการตอบ คำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

2.ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล โดยสังเกตการตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

3.ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัตถุและวัสดุ หน่วยย่อยที่ 1 สมบัติของวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
เรื่อง สมบัติของวัสดุและการใช้ประโยชน์ (3) วันที่ 15 ส.ค.62
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว