การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (1)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ควรใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เพียงพอต่อการใช้ในอนาคต และไม่ทำให้เกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

   ระบุปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติที่มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยสังเกตจากการตอบ คำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

2.ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล โดยสังเกตการตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

3.ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยย่อยที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (1) วันที่ 30 ก.ค.62
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว