ทรัพยากรธรรมชาติของเรา (3) วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ทรัพยากรธรรมชาติมี 2 ประเภทคือ ทรัพยากรธรรมชาติสูญสิ้น ที่ใช้แล้วหมดไปจากโลก และทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียนที่ใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ระบุความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ

2.ระบุประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องทรัพยากรธรรมชาติโดยสังเกตจากการตอบ คำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

2.ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล โดยสังเกตการตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

3.ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยย่อยที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของเรา (3) วันที่ 25 ก.ค.62
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว