ทรัพยากรธรรมชาติของเรา (2) วันที่ 24 ก.ค. 61 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ดินมีประโยชน์ใช้เป็นแหล่งเพาะปลูก ที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์  น้ำมีประโยชน์ใช้ในการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ผลิตไฟฟ้า อากาศมีประโยชน์ใช้ในการหายใจ ป่าไม้มีประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ เป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ระบุความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ

2.ระบุประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องทรัพยากรธรรมชาติโดยสังเกตจากการตอบ คำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

2.ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล โดยสังเกตการตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

3.ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยย่อยที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของเรา (2) วันที่ 23 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว