ทรัพยากรธรรมชาติของเรา (1) วันที่ 19 ก.ค. 61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ เช่น ดิน หิน น้ำ แร่ ป่าไม้ สัตว์ป่า น้ำมันดิบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ

2. สำรวจและจำแนกสิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ

3. ระบุประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องทรัพยากรธรรมชาติโดยสังเกตจากการตอบ คำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

2.ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล โดยสังเกตการตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

3.ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยย่อยที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของเรา (1) วันที่ 18 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว