ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 ก.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่หนึ่งๆ จะมีความสัมพันธ์กับทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในด้านต่างๆเช่น เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งหลบภัย แหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

1.อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

2.ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล โดยสังเกตการตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

3.ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งแวดล้อม
เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 9 ก.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว