สิ่งรอบตัวมีอะไรบ้าง (1) วันที่ 21 มิ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   สิ่งแวดล้อมหมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรา มีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต อาจเป็นที่มาจากธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 สังเกต ระบุความหมายและจำแนกประเภทของสิ่งแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยสังเกตจากการตอบ คำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

2.ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การจำแนกประเภทโดยสังเกตการตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

3.ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยย่อยที่ 1 สิ่งแวดล้อม
เรื่อง สิ่งรอบตัวมีอะไรบ้าง (1) วันที่ 18 มิ.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว