ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา (2) วันที่ 19 มิ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    ลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังลูกได้มีหลายลักษณะเช่น สีตา สีผิว สีผม ลักษณะเส้นผม ลักษณะจมูก ความสูง การมีลักยิ้มเป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  สังเกต เปรียบเทียบลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพ่อแม่กับลูก

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของเราโดยสังเกตจากการตอบ คำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

2.ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูลและการตีความหมายและลงข้อสรุปโดยสังเกตการตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

3.ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม หน่วยย่อยที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา
เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา วันที่ 13 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว