มุม วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    รังสี 2 เส้น ที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันทำให้เกิดมุม เรียกจุดปลายนี้ว่า จุดยอดมุม และเรียกชื่อมุมตามชื่อจุดยอดมุม เช่น รังสี กข  และรังสี กค  มีจุดปลายจุดเดียวกัน คือ จุด ก ทำให้เกิดมุม เรียก ก ว่า จุดยอดมุม และเรียกมุมนี้ว่า มุม ก  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกชื่อ จุดยอดมุม  ชื่อมุม  และเขียนสัญลักษณ์แทนมุม 

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. ให้เหตุผล

2. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด 3.14

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
เรื่อง มุม วันที่ 30 ก.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์