รูปที่มีแกนสมมาตร วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.รูปที่เมื่อพับแล้ว  แต่ละข้างของรอยพับทับกันสนิทเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร รอยพับนี้เป็นแกนสมมาตร

2.รูปที่มีแกนสมมาตรบางรูปมีแกนสมมาตรมากกว่า 1 แกน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ด้านความรู้

 เพื่อให้นักเรียนสามารถระบุรูปที่มีแกนสมมาตร และระบุจำนวนแกนสมมาตร

      ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.  ให้เหตุผล

2.  สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
เรื่อง รูปที่มีแกนสมมาตร วันที่ 23 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์