การเขียนรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ การลากเส้นต่อจุด

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเขียนรูปหลายเหลี่ยม อาจเขียนได้โดยใช้การลากเส้นต่อจุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนรูปหลายเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ โดยใช้การลากเส้นต่อจุด

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

  เพื่อให้นักเรียนสามารถ 

1.  สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำเสนอ

2.  การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ

3.  ความคิดสร้างสรรค์ 

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
เรื่อง การเขียนรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้ การลากเส้นต่อจุด วันที่ 22 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์