การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ และโจทย์ปัญหาการบวกลบระคน จากประโยคสัญลักษณ์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสร้างโจทย์ปัญหา ต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์ถามและส่วนที่โจทย์บอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      ด้านความรู้

          เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหา เมื่อกำหนดประโยคสัญลักษณ์

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ

     1.  แก้ปัญหา

     2.  ให้เหตุผล

     3.  สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวก การลบ
เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ และโจทย์ปัญหาการบวกลบระคน จากประโยคสัญลักษณ์ วันที่ 11 ก.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์