การบวกลบระคนที่ผลลัพธ์หรือตัวตั้งไม่เกิน 100,000 วันที่ 28 มิถุนายน 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การบวกลบระคนต้องหาผลบวกหรือผลลบในวงเล็บก่อน แล้วจึงนำมาบวกหรือลบกับจำนวนที่เหลือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลัพธ์ของการบวกลบระคน  เมื่อผลลัพธ์หรือตัวตั้งไม่เกิน 100,000

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.  แก้ปัญหา

2.  ให้เหตุผล

3.  สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวก การลบ
เรื่อง การบวกลบระคนที่ผลลัพธ์หรือตัวตั้งไม่เกิน 100,000 วันที่ 1 ก.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์