การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการบวกและการลบ

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่ในรูปการบวกและการลบ อาจพิจารณาจำนวนที่นำมาบวกหรือลบกัน โดยไม่ต้องหาผลบวกหรือผลลบ ทำให้สามารถเปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      ด้านความรู้

      เพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการบวกและการลบ

  ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ

    1. ให้เหตุผล

    2. สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวก การลบ
เรื่อง การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการบวกและการลบ วันที่ การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 มีการกระจาย วันที่ 27 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์