การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10,000 มีการกระจาย (จำนวนหลักเท่ากัน) วันที่ 20 มิ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การหาผลลบของจำนวนสองจำนวน  ให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกัน ถ้าจำนวนในหลักใดของตัวตั้งน้อยกว่าจำนวนในหลักนั้นของตัวลบ ต้องกระจายจำนวนของตัวตั้งจากหลักถัดไปทางซ้ายมารวมกับจำนวนในหลักนั้น แล้วจึงลบกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      ด้านความรู้

      เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10,000 มีการกระจาย (จำนวนหลักเท่ากัน)

  ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ

    1. ให้เหตุผล

    2. สื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวก การลบ
เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10,000 มีการกระจาย (จำนวนหลักเท่ากัน) วันที่ 21 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์