อ่าน คิด พิจารณา(1)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา
เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา(1) 27 พ.ค 62(มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์