การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      จำนวนนับสองจำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบ จะเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ถ้าจำนวนที่นำมาเปรียบเทียบกันมีจำนวนหลักเท่ากัน ให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดหลักซ้ายสุดก่อน ถ้าค่าของเลขโดดซ้ายสุดของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นมากกว่าถ้าค่าของเลขโดดซ้ายสุดเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักถัดไปทางขวาทีละหลักด้วยวิธีเดียวกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      ด้านความรู้

     เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน และใช้เครื่องหมาย  = ≠ > <

  ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด 1.9

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 1 จำนวน
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน วันที่ 29 พ.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์