การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 1,000

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.จำนวนสองจำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันจะเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากันอย่างใดอย่างหนึ่ง เพียงอย่างเดียว

2.= ≠ > < เป็นเครื่องหมายแสดงการเท่ากัน ไม่เท่ากัน มากกว่า    น้อยกว่า ตามลำดับ

3.การเรียงลำดับจำนวนทำได้โดยเปรียบเทียบจำนวนนับทีละคู่ และเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือ มากไปน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

     เพื่อให้นักเรียนสามารถ

     1.เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และใช้เครื่องหมาย  = ≠ > <

     2.เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 สามถึงห้าจำนวน

  ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

      เพื่อให้นักเรียนสามารถให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. ตรวจแบบฝึกหัด 1.7

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 1 จำนวน
เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 1,000 วันที่ 27 พ.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์