หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับที่มากกว่า 10,000 แต่ไม่เกิน 100,000 และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย(2)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.จำนวนนับที่มีห้าหลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วย เลขโดดทางซ้ายของหลักหน่วยอยู่ในหลักสิบเลขโดดทางซ้ายของหลักสิบอยู่ในหลักร้อย เลขโดดทางซ้ายของหลักร้อยอยู่ในหลักพัน และเลขโดดทางซ้ายของหลักพันอยู่ในหลักหมื่น

2.การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับใด ๆ ในรูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่าง ๆ ของจำนวนนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

      เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย เมื่อกำหนดจำนวนนับที่มากกว่า 10,000 แต่ไม่เกิน 100,000

  ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร และสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 2. ตรวจแบบฝึกหัด 1.6

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยที่ 1 จำนวน
เรื่อง หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับที่มากกว่า 10,000 แต่ไม่เกิน 100,000 และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย วันที่ 24 พ.ค. 62 (มีใบงานและแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์
ครูผู้สอน ครูนภาพรรณ เกิดพันธ์