การบริหารจัดการการออมและการลงทุนภาคครัวเรือน 5 มี.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การตั้งเป้าหมายในการใช้ชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของความมีวินัย และมีความรอบคอบ ส่งผลให้ชีวิตมีความมั่นคงในอนาคต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุของปัญหาการออมและการลงทุนในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
2. นักเรียนสามารถออกแบบแผนการออมและการลงทุนที่เหมาะสมครอบครัวตนเองได้อย่างเหมาะสม
3. นักเรียนสามารถอภิปรายประโยชน์ของการวางแผนการออมและการลงทุนสำหรับครอบครัวของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 รู้จักการออมและการลงทุน
ชั่วโมง การบริหารจัดการการออมและการลงทุนภาคครัวเรือน
เรื่อง การบริหารจัดการการออมและการลงทุนภาคครัวเรือน 5 มี.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย