การออมคืออะไร ปัญหาการออมในสังคมไทย และประเภทของการออม 3 มี.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การตั้งเป้าหมายในการใช้ชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของความมีวินัย และมีความรอบคอบ ส่งผลให้ชีวิตมีความมั่นคงในอนาคต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์
1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการออม ปัญหาการออมในสังคมไทย และประเภทของการออมได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถเลือกวิธีการออมที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างเหมาะสม
3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของการออมเงินในระดับประเทศได้อย่างถูกต้อง
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 รู้จักการออมและการลงทุน
ชั่วโมง การออมคืออะไร ปัญหาการออมในสังคมไทย และประเภทของการออม
เรื่อง การออมคืออะไร ปัญหาการออมในสังคมไทย และประเภทของการออม 3 มี.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย