ปัญหาและแนวทางการการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 5 ก.พ. 63

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สิทธิของบุคคลในฐานะผู้บริโภค ย่อมได้รับความคุ้มครองและป้องกันตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าและบริการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

1. นักเรียนสามารถระบุหน่วยงานที่ทำงานด้านการคุ้มสิทธิผู้บริโภคได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะของปัญหาของผู้บริโภคจากกรณีศึกษาได้ถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์จากกรณีศึกษาได้อย่างเหมาะสม

4. นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รู้ทันสิทธิผู้บริโภค
ชั่วโมง ปัญหาและแนวทางการการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
เรื่อง ปัญหาและแนวทางการการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 5 ก.พ. 63 (มีใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย