ความหมายและความสำคัญของสิทธิผู้บริโภค 29 ม.ค. 63

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิทธิของบุคคลในฐานะผู้บริโภค ย่อมได้รับความคุ้มครองและป้องกันตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าและบริการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจากกรณีศึกษาที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สิทธิที่ผู้บริโภคพึงได้รับจากกรณีศึกษาที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รู้ทันสิทธิผู้บริโภค
ชั่วโมง ความหมายและความสำคัญของสิทธิผู้บริโภค
เรื่อง ความหมายและความสำคัญของสิทธิผู้บริโภค 29 ม.ค. 63
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย