การแก้ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 23 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นโดยนำเทคโนโลยีและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการผลิตสินค้าและบริการโดยอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่นจะช่วยให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

1. นักเรียนสามารถระบุปัญหาการผลิตในท้องถิ่นของตนเองได้

2. นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นของตนได้

3. นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของการผลิตในระดับท้องถิ่นได้อย่างครอบคลุม

 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน

 

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตสินค้าและบริการ
ชั่วโมง การแก้ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง การแก้ปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 23 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย