การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ 21 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นโดยนำเทคโนโลยีและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการผลิตสินค้าและบริการโดยอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่นจะช่วยให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ
  2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุและประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตได้
  3. นักเรียนสามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการพร้อมระบุแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นไปได้และสร้างสรรค์

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตสินค้าและบริการ
ชั่วโมง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ
เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ 21 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย