ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ 9 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นโดยนำเทคโนโลยีและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการผลิตสินค้าและบริการโดยอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่นจะช่วยให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของเศรษฐศาสตร์ ความหมายและลักษณะของปัจจัยการผลิตได้ถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง สินค้าและบริการ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบได้ถูกต้อง
  3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง
  4. นักเรียนสามารถลำดับขั้นตอนการผลิตสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง

 

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตสินค้าและบริการ
ชั่วโมง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ 9 ม.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย