แนวทางการแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์ในทวีปแอฟริกาอย่างสร้างสรรค์ 2 ม.ค. 63

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แอฟริกาเป็นทวีปที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามากมาย แต่ด้วยปัจจัยทางด้านสังคม ประวัติศาสตร์และสภาพภูมิศาสตร์ ทำให้ประชากร   ส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์
1. นักเรียนอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความเข้าใจถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2. นักเรียนคิดสร้างสรรค์ โครงการ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา
ด้านคุณลักษณะ  
3. นักเรียนอภิปรายคุณค่าของการแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาได้อย่างมีเหตุผล
 

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถาม

- การวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุรวมถึงแนวทางผลกระทบที่เกิดจากสภาพปัญหาที่กำหนดให้

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
ชั่วโมง แนวทางการแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์ในทวีปแอฟริกาอย่างสร้างสรรค์
เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาทางภูมิศาสตร์ในทวีปแอฟริกาอย่างสร้างสรรค์ 2 ม.ค. 63
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย