ลักษณะทางเศรษฐกิจและ การคมนาคมของทวีปแอฟริกา 19 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามากมาย แต่ด้วยปัจจัยทางด้านสังคม ประวัติศาสตร์และสภาพภูมิศาสตร์ ทำให้ประชากร       ส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. ระบุลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปแอฟริกาได้ถูกต้อง
  2. อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของทวีปแอฟริกาได้สมเหตุสมผล   
  3. ออกแบบการนำเสนอผลงานจากสถานการณ์ที่กำหนดให้อย่างสร้างสรรค์
  4. บอกแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถาม

- การปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน

- การนำเสนอผลงาน

- การทำใบงานที่กำหนดให้

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา
ชั่วโมง ลักษณะทางเศรษฐกิจและ การคมนาคมของทวีปแอฟริกา
เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจและ การคมนาคมของทวีปแอฟริกา 19 ธ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย