ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป 14 พ.ย. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ยุโรปเป็นทวีปที่มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการตั้ง   ถิ่นฐาน ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศแบบอบอุ่น เป็นผลให้ทวีปยุโรปมีประชากรเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่น สะดวกต่อการติดต่อค้าขาย และมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถอธิบายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่สำคัญของทวีปยุโรปได้ถูกต้อง
  2. จากสถานการณ์ที่กำหนดให้นักเรียนเรียนสามารถวิเคราะห์และนำเสนอนโยบายในการพัฒนาทวีปยุโรปจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสร้างสรรค์
  3. นักเรียนอภิปรายแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและคุ่มค่าที่สุดได้เหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  1. การตอบคำถาม
  2. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา สังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรป
ชั่วโมง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปยุโรป 14 พ.ย. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย
ครูผู้สอน ครูศิริพร สินสมุทรไทย