Let's Go Camping วันที่ 13 ก.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนจากใน ห้องเรียนออกไปสู่สังคมรอบโรงเรียน

ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียนและชุมชน ซึ่ง สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ

ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความ สั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ต 3.1 ป .5/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการ พูด/ การเขียน

วัตถุประสงค์

1. เขียนประโยคและข้อความสั้น ๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรมได้

2. บอกความหมายของค าและประโยคเกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรมที่ฟังหรืออ่านได้

3. พูดบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่จะท าในการอยู่ค่ายพักแรมของตนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดบรรยายตามสถานการณ์ที่กำหนดให้

2. ประเมินการเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำในการอยู่ค่ายพักแรม

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 2 : School Life
ชั่วโมง School Activities
เรื่อง Let's Go Camping วันที่ 12 ก.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ประภัสสร ธูปอ้น