Things in My Classroom (2) วันที่ 6 ก.ค. 2561 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลาและตารางเรียน สิ่งของในห้องเรียน คำศัพท์ ประโยคการถาม-ตอบและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่เรียน การแสดงความเป็นเจ้าของ รวมถึงสำนวนภาษาที่ใช้บอกความต้องการสิ่งต่าง ๆ การตอบรับและการปฏิเสธ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของของสิ่งของโดยใช้ Apostrophe s ได้

2. พูดถาม-ตอบเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของของสิ่งของต่าง ๆ ได้ 

ตัวชี้วัด

ต 1.2 ป.5/4  พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ต 1.3 ป.5/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 

ต 2.1 ป.5/1  ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

       เจ้าของภาษา

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดถาม-ตอบเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของของสิ่งของต่าง ๆ 

2. ตรวจความถูกต้องของการบอกข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของของสิ่งของโดยใช้ Apostrophe s

             3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

             4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 2 : School Life
ชั่วโมง Things in My Classroom
เรื่อง Things in My Classroom (2) วันที่ 5 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ประภัสสร ธูปอ้น