สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย อาชีพในงานทัศนศิลป์และการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์
ชั่วโมง วิเคราะห์งานทัศนศิลป์
เรื่อง วิเคราะห์งานทัศนศิลป์
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ